Säännöt

Kokkolan Teknillisen Seuran säännöt

Yhdistyksen nimi on Kokkolan Teknillinen Seura - Tekniska Föreningen i Gamlakarleby, ja sen kotipaikka on Kokkolan kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on esitelmien, keskustelujen, julkaisujen ja retkeilyjen kautta laajentaa jäsentensä teknillisiä tietoja ja edistää tekniikan ja teollisuuden kehitystä paikkakunnalla sekä valvoa jäsentensä yhteisiä etuja.

Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen insinööri, jonka yhdistyksen halli­tus jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi voi myöskin poikkeustapauksessa päästä tek­niikan ja teollisuuden alalla ansioitunut henkilö, joka yhdistyksen jäsenen ehdottamana johtokunnan esityksestä yleisessä kokouksessa hyväksytään jä­seneksi äänten enemmistöllä, joka vastaa vähintäin kahta kolmasosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdis­tyksen johtokunnalle tahi sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan. Ilmoitus on esitettävä yhdistyksen lähinnä seuraavassa kokouk­sessa ja on jäsen vapaa saman vuoden lopussa, johon asti hänen tulee suorittaa jäsenmaksunsa yhdistykselle.

Jäsen, joka ei ole suorittanut kolmen viimeksi kuluneen vuoden jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Yhdistyksellä on johtokunnan esityksestä oikeus äänten enemmistöllä, joka vastaa vähintään kolmea neljäsosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä, erottaa jäsen yhdistyksestä, mikäli syytä sii­hen ilmenee.

Yhdistyksen jäsenen, paitsi kunniajäsenen, joka on kaikista maksuista va­paa, on vuosittain suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu. Yhdistys voi äänien enemmistöllä, joka vastaa kolmea neljännestä annetuista äänistä, erikoistarkoituksia varten määrätä jäsenilleen lisämaksuja, mitkä kunakin vuon­na eivät kuitenkaan saa yhteensä nousta vuosimaksua suuremmaksi. Tällaista lisämaksua koskeva asia on kokouksessa erikseen mainittava.

Yhdistyksen tuloina on jäsenten suorittamat maksut, lahjoitukset sekä juhlista y.m. sellaisista saadut tulot.

Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vuosijäseniä ja kannattajajäseniä. Kannattajajäsenenä voi myöskin olla yksittäinen liikkeenharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Johtokunnan esityksestä voi yhdistys kunniajäsenekseen äänten enemmis­töllä, joka vastaa vähintään kolmea neljännestä annetuista äänistä, kutsua jon­kun tekniikan alalla ansioituneen kansalaisen.

Henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen harrastuksiin, mutta ei ole jä­sen, voi johtokunnan puheenjohtajan suostumuksella olla läsnä yhdistyksen kokouksissa.

10§

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja neljä muuta jäsentä.

11§

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen kun kolme jäsentä on saapuvilla. Johtokunnas­sa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Johtokunnan tehtäviin kuuluu:

a)                      tehdä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavia aloitteita ja kehittää niitä edelleen,

b)                     huolehtia yhdistyksen päätösten täytäntöönpanosta,

c)                      edustaa yhdistystä sen suhteessa viranomaisiin, kolmanteen henkilöön ja yhdistyksen    yksityiseen jäseneen,

d)                     pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,

e)                      hoitaa yhdistyksen tilejä ja omaisuutta sekä

f)                      valmistaa vuosi- ja tilikertomukset vuosikokousta varten sekä laatia seuraavan vuoden tulo-    ja menoarvio.


12§

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä allekirjoit­tavat yhdistyksen puolesta kaikki sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat sekä kirjoittavat yhdistyksen nimen.

13§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja luovutetaan tilintarkastajille ennen seuraavan vuoden helmikuun 15. päivää. Tilintarkastajain on ne tarkastus­kertomuksen seuraamana palautettava johtokunnalle ennen helmikuun 28. päivää.

14§

Yhdistys kokoontuu vähintäin kaksi kertaa syys- ja kolme kertaa kevätkau­della.

Kutsu vuosikokoukseen tapahtuu kirjeellisesti tai ilmoituksella Kokkolas­sa ilmestyvässä sanomalehdessä vähintäin kahdeksan päivää ennen kokousta ja muihin kokouksiin samalla tavoin tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, vähintäin neljä päivää ennen kokousta.

15§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa tilintarkastuskertomuksen valmistuttua ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

a) pöytäkirjan tarkastajien vaali,

b) johtokunnan vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus,

c) kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,

d) tulo- ja menoarvioehdotus,

e) jäsenmaksun määrääminen,

f) johtokunnan jäsenten vaali,

g) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali,

h) toimihenkilöiden palkkion määrääminen sekä

i) johtokunnan esittämät muut asiat.

Vaalit toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita.

16§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintäin kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja pitää päätöstä kannattaa vähintäin kolme neljän­nestä annetuista äänistä.

17§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä joko stipendirahastoksi Suomen Teknilliselle Korkeakoululle tai teknillisen kirjalli­suuden hankkimiseksi Kokkolan kaupungin kirjastolle.

18§

Muussa kohdin noudatettakoon voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.